Serveis


Civil/Procesal

Dret de successions: Redacció de testaments , execució de les operacions successòries, planificació successòria.

Capitulacions matrimonials: Les capitulacions matrimonials són qualsevol pacte o acord que els cònjuges estableixen per regular el règim econòmic del matrimoni . Assessorem en la redacció de capitulacions matrimonials i canvi de règims.

Divorcis: Assessorament relatiu a les conseqüències econòmiques del divorci, negociació i redacció de convenis de separació o divorci, sol·licitud de guàrdia i custòdia de menors, reclamació extrajudicial de pensions i incompliments de conveni, incloent règim de visites.

Immobiliari: redacció i revisió del contracte d’arres, contracte privat de compraventa i la signatura de l’escriptura pública. Realització de “due diligence” sobre la situació de l’immoble previ a la compra.

Reclamacions de quantitat: Presentació de demandes de reclamació d’impagats, rentes i desnonaments.

Reclamacions contra entitats bancàries i de crèdit: Reclamació contra contractes abusius, com Swap, derivats financers etc.
 

Contenciós administratiu

Sancions de tràfic i consum: Presentació de demandes i recursos en seu administrativa i davant el jutjat contenciós administratiu per sanció de tràfic i consum.

Procediments en matèria d’estrangeria

Negligències mèdiques: Demandes contra hospitals públics i l’administració autonòmica per negligències mèdiques.

Estrangeria

Permisos de residència i treball: Tenim dilatada experiència en la tramitació de sol·licituds per a l’obtenció de visats, permisos de residència i treball. Els permisos tramitats són: residència i treball per compte d’altra, residència i treball per compte pròpia, arrelament, residència passiva (per inversió), reagrupació familiar, renovació i modificació de tot tipus d’autorització de residència.

Nacionalitat: Tramitació d’expedients de nacionalitat a Espanya.

Fiscal/Comptable

Gestoria/Comptabilitat: dins d’aquest àmbit oferim diversos serveis, realització de tots els apunts comptables corresponents a l’activitat de societats, autònoms i entitats sense ànim de lucre, confeccionant els llibres auxiliars necessaris, llibres oficials de comptabilitat, revisió de tancaments comptables, presentació de declaracions periòdiques d’impostos i Intrastat i realització dels comptes anuals.

Fiscalitat d’operacions de reestructuració empresarial: Donem assessorament en la planificació fiscal en fusions, adquisicions i reestructuracions en les “due diligence” fiscals.

Inspecció tributaria: Assessorament i assistència en les relacions del contribuent amb l’administració tributària, i especialment, la representació davant actuacions d’inspeccions tributàries.

Blanqueig de capital: Realització d’al·legacions i recursos contra actes d’intervenció de diners a l’aeroport per suposats blanquejos de capital.

Laboral  

Gestoria laboral: Nòmines, altes, baixes, redacció de contractes de treball, etc.

Actuacions davant la inspecció de Treball: Personalització, al·legacions i recursos davant actes d’inspecció de treball.

Expedients de regulació d’ocupació: Tramitació del procediment mitjançant el qual una empresa obté autorització per suspendre o acomiadar treballadors de forma col·lectiva.

Mercantil/Concursal

Constitució de Societats: Assessorament als clients en la creació de societats a Espanya i Xina, estalviant un bon nombre de dificultats que suposa constituir una societat en un país estranger. Els nostres serveis inclouen: constitució de societats, redacció de contractes i estatuts socials, altes a Hisenda i Seguretat Social, Registre de llibres.

Redacció de contractes mercantils: De franquícia, distribució, agència, préstecs, dipòsits i altres contractes mercantils.

Llibres d’actes i de socis: Legalització i compliment dels llibres mercantils obligatoris a les societats domiciliades a Espanya.

Concurs: Presentació de negociacions pre concursals i de procediments concursals, defensa en peces de responsabilitat.

Defensa dels drets dels creditors: presentació d’escrit de personació i comunicació de crèdits.

Assessorament sobre responsabilitats de consellers i /administradors: Redacció d’informes sobre la situació de les societats i possibles responsabilitats dels administradors.

Penal

Delictes penal tributari: Acompanyament a declaració i defensa en qualsevol instància processal i davant qualsevol tribunal en delictes contra la Hisenda Pública , la Seguretat Social i el blanqueig de capitals.

Delictes patrimonials: Presentació de querelles i defensa d’imputats en delictes de falsedat , estafa , apropiacions indegudes i insolvències punibles.

Delictes relatius ala propietat intel·lectual i industrial: Defensa i acusació particular en delictes contra drets de la propietat intel·lectual i industrial, especialment en falsedat de marques.

Delictes contra els drets de família: Defensa en delictes de violència domèstica i contra les relacions familiars.

Delictes contra l’honor: injúries, calúmnies i coaccions.

Delictes contra la integritat física: La nostra experiència inclou la representació del client en delictes de lesions, igualment en acusació particular com en defensa.
 
Propietat intel·lectual i industrial

Marques: Registre de marques xineses, espanyoles, europees i internacionals.

Falsificació: demandes judicials i defensa en procediments civils i penals per falsificació i violació a la propietat intel·lectual i industrial.

Patents i dissenys industrials: Assessorament en el registre de patents i dissenys industrials, elaboració de recursos y sol·licitud de nul·litat d’altres patents.

Contractes relatius a la propietat intel·lectual i industrial: Redacció de contractes de llicència i cessió de l’ús.

Mapa Web. Disclaimer. // Qimeng Global Registed Trademark. 2013